“កងទ័ពកម្ពុជាកន្តិបខៀវរក្សាសន្តិភាព” ជាការសំរេចចិត្តនយោបាយមានសារសំខាន់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា តាមហ្វេសប៊ុក នាថ្ងៃ ២៤ ធ្នូ ២០១៥ នេះ ថា​កាលពីឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៣