ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា២០១៩ ( ០២ កក្កដា​ ២០១៩)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ​២០១៨-២០១៩ ( ១៦ កុម្ភៈ ២០១៩)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ​២០១៨ ( ១៩​ ធ្នូ ២០១៨)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ​២០១៧ ( ២៨ កុម្ភៈ ២០១៨)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ​២០១៧ ( ១៥ កុម្ភៈ ២០១៨)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ​២០១៧ ( ៣០ មករា ២០១៨)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ​២០១៧ ( ១៥ តុលា ២០១៧)

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧-១០-១៥

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ( ៣០ មិថុនា ២០១៧)

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧-៣០-០៨

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ( ៣០ កក្កដា ២០១៧)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ( ៣០ មិថុនា ២០១៧)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ( ៣១​ មីនា​ ២០១៧)

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧​ ( ៣១មីនា​ ២០១៧)

លទ្ធផលការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ( ១៥​ មីនា​ ២០១៧)

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧